ആഭരണ വർജ്ജനോപദേശവും ഖണ്ഡനങ്ങളും: ചില അബദ്ധവാദങ്ങൾ

മലയാളീ പെന്തെക്കോസ്ത് സഭകളിലെ ആഭരണ വർജ്ജനോപദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾക്കും പ്രതിവാദങ്ങൾക്കും സഭയുടെ പ്രായത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്.  എന്തിന് ആഭരണം വർജ്ജിക്കുന്നു എന്ന് പോലും ചൊവ്വേനേരെ അറിയാതെ [...]

കൃപയുടെ സുവിശേഷം

പെന്തെക്കോസ്ത് ഉപദേശങ്ങൾ കൃപയുടേതല്ലെന്നും പ്രവർത്തിയുടേതാണെന്നും ഉള്ള ദുഷ്പ്രചരണം വളരെ വ്യാപകമാകുകയും ചിലരെ എങ്കിലും അത് ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെന്തെക്കോസ്ത് [...]

Why I don’t celebrate Christmas

When someone greets me with a “Merry Christmas” sometimes, to their surprise I respond that “I don’t celebrate Christmas” and interestingly I get their full attention for some explanation from my [...]

page  1  of  3
Contact Me

I'm not around right now. But you can send me an email and I'll get back to you, as soon as possible.