കൃപയുടെ സുവിശേഷം

പെന്തെക്കോസ്ത് ഉപദേശങ്ങൾ കൃപയുടേതല്ലെന്നും പ്രവർത്തിയുടേതാണെന്നും ഉള്ള ദുഷ്പ്രചരണം വളരെ വ്യാപകമാകുകയും ചിലരെ എങ്കിലും അത് ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെന്തെക്കോസ്ത് [...]

Contact Me

I'm not around right now. But you can send me an email and I'll get back to you, as soon as possible.