ആഭരണ വർജ്ജനോപദേശവും ഖണ്ഡനങ്ങളും: ചില അബദ്ധവാദങ്ങൾ

മലയാളീ പെന്തെക്കോസ്ത് സഭകളിലെ ആഭരണ വർജ്ജനോപദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾക്കും പ്രതിവാദങ്ങൾക്കും സഭയുടെ പ്രായത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്.  എന്തിന് ആഭരണം വർജ്ജിക്കുന്നു എന്ന് പോലും ചൊവ്വേനേരെ അറിയാതെ [...]

Contact Me

I'm not around right now. But you can send me an email and I'll get back to you, as soon as possible.