ആഭരണ വർജ്ജനോപദേശവും ഖണ്ഡനങ്ങളും: ചില അബദ്ധവാദങ്ങൾ

മലയാളീ പെന്തെക്കോസ്ത് സഭകളിലെ ആഭരണ വർജ്ജനോപദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾക്കും പ്രതിവാദങ്ങൾക്കും സഭയുടെ പ്രായത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്.  എന്തിന് ആഭരണം വർജ്ജിക്കുന്നു എന്ന് പോലും ചൊവ്വേനേരെ അറിയാതെ [...]

Why I don’t celebrate Christmas

When someone greets me with a “Merry Christmas” sometimes, to their surprise I respond that “I don’t celebrate Christmas” and interestingly I get their full attention for some explanation from my [...]

Progressive Faith

Greetings in the name of our Lord Jesus Christ.   When He (Jesus) had stopped speaking, He said to Simon, “Launch out into the deep and let down your nets for a catch.” But Simon answered [...]

12
page  1  of  2
Contact Me

I'm not around right now. But you can send me an email and I'll get back to you, as soon as possible.